วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมกราฟิก(รหัสวิชา2201-2419)

จุดประสงค์รายวิชา
      1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
      2. เพื่อให้มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก
      3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
     1. อธบายความหมาย หลักการทำงาน และการแสดงผลของคอมพิวเตอร์กราฟิก
     2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของกราฟิกแบบ Vector และ Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกความแตกต่าง ของกราฟิกแบบ  2  มิติ  การใช้โปรมแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ  Vector และ Raster