หน่วยที่ 4 การสร้าง Selection ภาพกราฟิก และการนำไปใช้

แนวคิด
                การสร้าง  Selection  หรือการเลือกพื้นที่การทำงานของภาพกราฟิก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรูปภาพในส่วนที่ต้องการ  ซึ่งโปรแกรม  Adobe  PhotoShop 7.0  ได้เตรียมเครื่องมือเพื่อให้เลือกใช้สำหรับ  Selection  ภาพในส่วนต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เช่น การใช้เครื่องมือ  Rectangular Marquee ในการ  Selection  รูปภาพที่มีลักษณะสี่เหลี่ยม การใช้  Elliptical Marquee  เพื่อ  Selection รูปภาพที่ต้องการให้เป็นแบบวงกลม หรือจะใช้  Extracting  แยกภาพออกจากพื้นหลัง ซึ่งภาพที่ได้สามารถตัดทิ้งหรือคัดลอกเพื่อทำสำเนาและยังสามารถปรับรูปทรงของภาพได้ตามต้องการด้วยเครื่องมือ  Transform เป็นต้น
บทนำ
                การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพไม่ว่าจะเป็นการ  Retouching  Image ภาพเก่าให้เป็นภาพตามจินตนาการ การตัดต่อภาพ  การปรับแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการ  Selection  รูปภาพหรือการเลือกพื้นที่การทำงานเพื่อทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้ได้รูปภาพตามต้องการ  ซึ่งโปรแกรม  Adobe PhotoShop 7.0  ได้เตรียมเครื่องมือในการสร้าง  Selection รูปภาพไว้มากมาย  ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน
การใช้งาน  Layer
                การใช้งาน  Leyer เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานกับภาพกราฟิกเพราะ  Layer  จะใช้สำหรับลำดับขั้นตอนการทำงาน  ซึ่งถ้าเปรียบ  Layer  เหมือนการวางหนังสือซ้อนกันหลาย ๆ เล่ม โดยถ้าวางหนังสือเล่มเล็กอยู่ด้านล่างแล้วหนังสือเล่มใหญ่อยู่ด้านบนก็จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นหนังสือเล่มที่อยู่ด้านล่าง  ในทางกลับกันถ้าวางหนังสือเล่มใหญ่ไว้ด้านล่างแล้ววางเล่มเล็กไว้ด้านบน  จะทำให้มองเห็นหนังสือทั้งหมดที่วางซ้อนกัน ดังภาพ
การวางหนังสือเล่มเล็กอยู่ด้านล่าง                  การวางหนังสือเมเล็กอยู่ด้านบน
ตัวอย่างการใช้  Layer 
                1.คลิกที่เมนู  Window -> Layer  จะปรากฏพาเล็ต  Layer  ซึ่งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังภาพ
2. จะสังเกตว่าในพาเล็ต  Layer  ยังไม่มีขั้นตอนการทำงานใด ๆ ให้เปิดไฟล์รูปภาพมา 1 รูป จะสังเกตว่า  Layer  ได้เก็บรูปที่เปิดไว้เป็น  Layer  แรกและตั้งชื่อ  Layer เป็น  Background
3. เปลี่ยนชื่อ  Layer  จาก  Background  เป็น  Layer 0  โดยดับเบิลคลิกที่คำว่า  Background  จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
4. คลิกที่ปุ่ม  OK  ชื่อเลเยอร์จะเปลี่ยนเป็น  Layer 0
                5. จากนั้นสร้าง  Layer  เพิ่มโดยคลิกที่เครื่องมือ  Create a  New Layer  จะได้  Layer 1  เพิ่มขึ้นบน  Layer 0  ซึ่งสังเกตว่า  Layer 1  ยังเป็น  Layer  ว่างไม่มีการทำงานใด ๆ
6. คลิกที่  Layer 1  จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ Paint  Bucket  Tool                            แล้วคลิกตรงพื้นที่การทำงานเพื่อเทสีลงบนภาพจะสังเกตว่าภาพด้านล่างโดนบังด้วยสีที่เทลงไป
7. คลิกที่  Layer 1  จากนั้นคลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมในตัวเลือก  Opacity  จะปรากฏแถบปรับความโปร่งแสงให้เลื่อนปรับความโปร่งแสงที่ 22%  จะสังเกตว่าการทำงานจะกระทำเฉพาะ  Layer 1  เมื่อปรับความโปร่งแสงจะทำให้สามารถมองเห็นภาพที่อยู่ใน  Layer  ด้านล่าง ดังภาพ
8. การสลับตำแหน่งของ  Layer  เพื่อวางลำดับภาพใหม่สามารถทำได้โดย คลิกที่  Layer 1  จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากมาวางด้านล่าง  Layer 0  จะได้ผลลัพธ์ดังรูป
การสร้าง  Selection
การสร้าง  Selection  หรือการเลือกพื้นที่ภาพคือ การใช้เครื่องมือเลือกส่วนที่ต้องการปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรม  Adobe  PhotoShop 7.0  มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกพื้นที่ไว้เป็นจำนวนมาก สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับชิ้นงานได้เป็นอย่างดี
                การสร้าง  Selection  ด้วยกล่องเครื่องมือ  (Tools  Box)  ในกลุ่ม  Rectangular  Marquee
                เครื่องมือในกลุ่ม  Rectangular  Marquee ประกอบด้วย  Rectangular  Marquee, Elliptical  Marquee, Single  Row Marquee  และ  Column Marquee  ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน
กลุ่มเครื่องมือ  Rectangular  Marquee
                การใช้  Rectangular Marquee
                1.คลิกเลือกเครื่องมือ  Rectangular Marquee
                2. กำหนดออปชันของเครื่องมือที่ออฟชันบาร์  ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
การเลือกพื้นที่  ประกอบด้วย
                                New  Selection                                   เป็นการเลือกพื้นที่ใหม่
                                Add  to  Selection                              เป็นการเลือกพื้นที่เพิ่มจากที่เลือกไว้เดิม
                                Subtract  from Selection                  เป็นการเลือกพื้นที่แบบตัดส่วนที่ทับกันออก
                                Intersect with  Selection                  เป็นการเลือกพื้นที่แบบเอาเฉพาะส่วนที่ทับกันไว้
ตัวอย่างการใช้  New Selection
ตัวอย่างการใช้  Add  to  Selection

ตัวอย่างการใช้ Subtract from Selection
ตัวอย่างการใช้  Interesct with Selection
การปรับความฟุ้งเบลอที่กรอบนอกของพื้นที่ที่เลือก ในกรณีที่ต้องการให้เกิดความฟุ้งเบลอให้ใส่ตัวเลขตั้งแต่  1 ขึ้นไปที่ช่องของ  Feather  ซึ่งถ้าตัวเลขมากก็จะเกิดความฟุ้งเบลอมาก และต้องใส่ตัวเลขความฟุ้งเบลอก่อนจากนั้นจึงปฏิบัติการเลือกพื้นที่
รูปแบบการเลือกพื้นที่        การเลือกพื้นที่มี  3 รูปแบบ คือ
                                Normal                  เป็นการเลือกแบบทั่วไป
                                Constrained Aspect Ration  เป็นการเลือกแบบกำหนดอัตราความกว้าง  Width และความสูง  Height
                                Fixed  Size           เป็นการกำหนดขนาดของพื้นที่เลือกไว้แน่นอน 
                                คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการเลือก จะปรากฏเส้นกรอบล้อมรอบส่วนที่เลือก  ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกให้กดปุ่ม Ctrl + D  ที่คีย์บอร์ด   
                การสร้าง  Selection  ด้วยกล่องเครื่องมือ  (Tools Box)  ในกลุ่ม Lasso  Tool
                กลุ่มเครื่องมือ  Lasso  Tool  ประกอบด้วย  Lasso, Polygonal  Lasso และ  Magnetic Lasso  ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบจะเหมาะกับงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข และออปชันจะเหมือนกับเครื่องมือกลุ่ม  Rectangular  Marquee
การใช้  Lasso  Tool
                การใช้เครื่องมือ  Lasso  Tool  จะใช้สำหรับเลือกพื้นที่รูปภาพแบบอิสระ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                คลิกที่เครื่องมือ  Lasso  Tool จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องการ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดจึงปล่อยเมาส์ ดังภาพ
การใช้  Polygonal  Lasso  
                การเลือกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ  Polygonal  Lasso  จะมีการทำงานคล้ายกับ  Lasso  Tool  แตกต่างที่  Polygonal  Lasso  จะสามารถหยุดการเลือกภาพได้เป็นจุด ๆ โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายตรงจุดที่ต้องการหยุดเมื่อสิ้นสุดการเลือกให้ดับเบิลคลิกตรงจุดสิ้นสุด ดังภาพ
การใช้  Magnetic  Lasso 
                การเลือกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ  Magnetic  Lasso  จะเหมาะกับภาพที่มีความแตกต่างระหว่างภาพที่ต้องการกับภาพพื้นหลังเนื่องจาก  Magnetic  Lasso  จะทำงานคล้ายกับแม่เหล็กโดยการคลิกเมาส์ที่จุดเริ่มต้นแล้วลากเมาส์ผ่านจุดที่ต้องการเครื่องมือจะทำการเลือกพื้นที่ให้โดยอัตโนมัติและเมื่อลากเสร็จให้ดับเบิลคลิกที่จุดสิ้นสุด ดังภาพ
การสร้าง  Selection  ด้วยกล่องเครื่องมือ  (Tools  Box)  โดยใช้  Magic  Wand 
                การสร้าง  Selection  ภาพด้วย  Magic  Wand  เป็นการสร้างตามค่าของสีที่คลิกโดยถ้าตำแหน่งของสีที่คลิกมีสีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็จะสร้างเป็น  Selection  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                1.คลิกที่เครื่องมือ  Magic  Wand
                2. ปรับเปลี่ยนออปชันที่ออฟชันบาร์  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3. คลิกเลือกตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการ  Selection  ดังรูป
การสร้าง  Selection  ด้วยคำสั่ง  Color  Range
                เป็นการสร้าง  Selection  ที่มีค่าสีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถเลือกซ้ำ ๆ ได้  เพื่อเก็บรายละเอียดของภาพที่เลือก  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                1.คลิกที่เมนู  Select  ->  Color  Range
2. จะปรากฏหน้าต่าง  Color  Range  ซึ่งมีส่วนประกอบดังภาพ
3. คลิกเลือกตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการ จะสังเกตเห็นส่วนที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีเทาขึ้นอยู่กับสี ดังรูป
4. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  OK จะปรากฏหน้าต่างแสดงพื้นที่ที่เลือกดังรูป
การใช้  Extract แยกภาพออกจากพื้นหลัง
                เป็นคำสั่งที่ใช้ลบฉากหลังออกจากภาพที่ต้องการ  ซึ่งสามารถปรับความเหลื่อมกันของสีในรูปภาพได้ดีกว่าการลบแบบธรรมดา  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                1.คลิกที่เมนู   Filter  ->  Extract
                2. จะปรากฏหน้าต่างการทำงานของ  Extract  ดังรูป
ส่วนประกอบของ  Extract
                                กล่องเครื่องมือ
                                        Edge  Highlighter  ใช้สำหรับสร้างกรอบของรูปภาพที่ต้องการ
                                        Fill  ให้สำหรับเติมสีหลังสร้างกรอบรูปภาพเสร็จด้วยเครื่องมือ
                                        Edge  Highlighter
                                        Eraser  ใช้สำหรับลบกรอบของรูปภาพที่สร้างด้วยเครื่องมือ Edge
                                        Highlighter  หรือลบสีที่ใช้เครื่องมือ  Fill  เทสี
                                       Eyedropper  ใช้สำหรับเลือกสี
                                       Cleanup  ใช้สำหรับเกลี่ยขอบให้เรียบหลัง  Preview
                                       Edge  Touchup  ใช้สำหรับตกแต่งให้เส้นขอบคมชัดขึ้นหลัง Preview
                                       Zoom  ใช้สำหรับย่อขยายภาพ
                                       Hand  ใช้สำหรับเลื่อนดูภาพ
                3. กำหนดขนาดของหัวแปรงที่ Brush  Size  กำหนดตัวเลขมากขนาดหัวแปรงจะใหญ่ขึ้น
                4. คลิกที่เครื่องมือ  Edge  Highlighter  จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ลากเลือกรูปที่ต้องการโดยสามารถหยุดพักได้จากนั้นลากเส้นต่อจากรอยเดิม ดังรูป
5. คลิกที่เครื่องมือ  Fill  จากนั้นเทสีลงบนตำแหน่งที่เลือก ดังรูป
6. คลิกที่ปุ่ม  Preview  เพื่อแก้ไขรายละเอียดของภาพ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  OK  จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลัง ดังรูป
การตัดรูปภาพ
                เป็นการประยุกต์ใช้  Selection  ร่วมกับคำสั่ง  Cut  เพื่อนำภาพที่ตัดออกไปจัดการตามต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Rectangular  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู  Edit  ->  Cut  หรือคลิกที่เครื่องมือ   Move  Tool     แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ            ดังรูป
การคัดลอกรูปภาพ
                การคัดลอกรูปภาพ คือ การสร้างสำเนาของรูปภาพขึ้นมาหลาย ๆ รูป  โดยรูปที่ทำสำเนาอาจจะวางไว้ในไฟล์เดียวกันหรือจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ก็ได้  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                วิธีที่ 1
                1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ กดปุ่ม  Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้  แล้วคลิกที่เครื่องมือ  Move Tool    ลากไปตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นปล่อยเมาส์จะได้สำเนารูปภาพ  ดังรูป
วิธีที่ 2
                1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Rectangular  Marquee จากนั้นปรับ  Feather  เป็น 20  Px หรือจะ Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู  Edit -> Copy  เพื่อคัดลอกรูปภาพ
3. จากนั้นสร้างไฟล์รูปภาพขึ้นใหม่โดยคลิกที่เมนู  File ->  New  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ
               4. คลิกที่ปุ่ม  OK  เนื่องจากไฟล์รูปภาพที่สร้างขึ้นได้กำหนดขนาดพื้นที่การทำงานเท่ากับขนาดรูปภาพที่คัดลอกไว้
                5. คลิกที่เมนู  Edit  ->  Paste  เพื่อวางรูปภาพที่คัดลอกไว้  ดังรูป


การย่อ – ขยายภาพด้วยคำสั่ง  Free  Transform
                1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
                2. คลิกที่เมนู  Select -> All  หรือกดปุ่ม  Ctrl + A  เพื่อ  Selection  ภาพทั้งหมด
                3. คลิกที่เมนู  Edit  ->  Free  Transform  หรือกดปุ่ม  Ctrl + t  ที่คีย์บอร์ด จะปรากฏรูปสี่เหลี่ยม 8 จุดล้อมรอบภาพ
                4. เลื่อนเมาส์ไปวางในตำแหน่งจุดสี่เหลี่ยมใด ๆ  จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วย่อ – ขยาย รูปภาพตามต้องการ รายละเอียดดังรูป
5. จากนั้นกดปุ่ม  Enter  ที่คีย์บอร์ด เพื่อยกเลิกเครื่องมือ  Free  Transform
การปรับรูปทรงภาพด้วยคำสั่ง  Transform
                การปรับรูปทรงของรูปภาพมีหลายรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
                2. คลิกที่เมนู  Select  ->  All  หรือกดปุ่ม  Ctrl + A  เพื่อ  Selection  ภาพทั้งหมด
                3. คลิกที่เมนู  Edit  ->  Transform  จะปรากฏคำสั่ง ดังนี้
Again                     เริ่มทำใหม่ก่อนหน้านี้  1 ครั้ง
                Scale                      การปรับรูปทรงภาพแบบแนวตั้ง แนวนอนหรือแนวทแยง
                Rotate                    การหมุนภาพ
                Skew                      การปรับรูปทรงภาพในลักษณะปิดเอน
                Distort                   การปรับรูปทรงภาพในลักษณะบิดเบือน
                Perspective           การปรับรูปทรงภาพในลักษณะมีมิติคงรูปเหมือนจริง
                Rotate 1800                           การหมุนแบบ  180 องศา
                Rotate 900 CW                    การหมุนแบบ  90 องศาตามเข็มนาฬิกา
                Rotate 900 CCW                 การหมุนแบบ  90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
                Rotate 1800 CCW               การหมุนแบบ 180 องศาทวนเข็มนาฬิกา
                Filp  Horizontal                  การกลับด้านภาพจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย
                Flip Vertical                        การกลับด้านภาพจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน
การใช้คำสั่ง  Scale
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform -> Scale
                4. ปรับรูปทรงของรูปภาพตามต้องการ
การใช้คำสั่ง  Rotate
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform -> Rotate
                4. หมุนรูปภาพตามต้องการ
การใช้คำสั่ง  Skew
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform -> Skew
                4. ปรับรูปทรงของรูปภาพตามต้องการ
การใช้คำสั่ง  Distort
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform -> Distort
                4. ปรับรูปทรงของรูปภาพตามต้องการ
การใช้คำสั่ง  Perspective
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform ->  Perspective
                4. ปรับรูปทรงของรูปภาพตามต้องการ
การใช้คำสั่ง  Rotate 1800
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform -> Rotate 1800

การใช้คำสั่ง  Rotate 900 CCW
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform -> Rotate  900 CCW

การใช้คำสั่ง  Flip  Horizontal
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform ->  Flip Horizontal
การใช้คำสั่ง  Flip  Vertical
                1.เปิดไฟล์รูปภาพ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Elliptical  Marquee หรือจะ  Selection  ภาพแบบอื่นตามต้องการ
                3. คลิกที่เมนู  Edit ->  Transform ->  Flip  Vertical
                4. หมุนรูปภาพตามต้องการ