แบบฝึกหัดก่อนเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบ้องต้นเกี้ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
1.  กราฟิกหมายถึงอะไร
ก.  การทำงานของการวาดรูป
ข.  การทำการแต่รูป
ค.  ศิลปะแขนงหนึ่งด้วยสัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ฯลฯ
ง.  การทำการสร้างข้อมูลและสื่อต่าง ๆ
2.  ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.  3  ประเภท
ข.  2  ประเภท
ค.  5  ประเภท
ง.  4  ประเภท
3.  ภาพที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
ก.  2  ประเภท
ข.  3  ประเภท
ค.  4  ประเภท
ง.  5  ประเภท
4.  สีที่ใช้ในงานด้านกราฟิกทั่วไปมีกี่ระบบ
ก.  3  ระบบ
ข.  4  ระบบ
ค.  5  ระบบ
ง.  6  ระบบ
5.  ระบบสีที่ประกอบด้วยแม่สีมีสีอะไรบ้าง
ก.  ม่วง  แดง  เขียว
ข.  แดง  เขียว  น้ำตาล
ค.  ฟ้า  ชมพู  เหลือง
ง.  แดง  เขียว  น้ำเงิน
6.  สีหลักของการพิมพ์ออกทางกระดาษมีสีอะไรบ้าง
ก.  แดง  ฟ้า  น้ำเงิน  เหลือง
ข.  ฟ้า  ม่วงแดง  เหลือง  ดำ
ค.  เขียว  ชมพู  เหลือง  ขาว
ง.  แดง  ม่วง  น้ำเงิน  ฟ้า
7.  สีหลักมีกี่สี
ก.  8  สี
ข.  6  สี
ค.  5  สี
ง.  4  สี
8.  ภาพกราฟิก 2 มิติมี 2 แบบอะไรบ้าง
ก.  แบบ Raster , แบบ Vector
ข.  แบบ Raste , แบบ Vectoe
ค.  แบบ Rastert , แบบ Vectore
ง.  แบบ Rasterer , แบบ Vectort
9.  หลักการเกิดสีของระบบคือ
ก.  การสะท้อนของแสง
ข.  การกลืนของแสง
ค.  การเบนของแสง
ง.  หมึกสีหนึ่งจะดูดกลืนแสงจากสีหนึ่งแล้วสะท้อนกลับออกมาเป็นสีต่าง ๆ
10.  งานด้านกราฟิกแบ่งออกเป็นกี่ด้าน
ก.  4  ด้าน
ข.  5  ด้าน
ค.  6  ด้าน
ง.  7  ด้าน
บทที่ 2 การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Raster
1.  เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็นกี่แบบ
ก.  1  แบบ
ข.  2  แบบ
ค.  3  แบบ
ง.  4  แบบ
2.  Dot Matrix Printer คือเครื่องพิมพ์แบบใด
ก.  เครื่องพิมพ์แบบด็อตแมทริกซ์
ข.  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
ค.  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
ง.  เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด
3. Ink – Jet Printe คือเครื่องพิมพ์แบบใด
ก.  เครื่องพิมพ์แบบด็อตแมทริกซ์
ข.  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
ค.  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
ง.  เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด
4.  Laser   Printe คือเครื่องพิมพ์แบบใด
ก.  เครื่องพิมพ์แบบด็อตแมทริกซ์
ข.  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
ค.  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
ง.  เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด
5.  เครื่องกราดตรวจที่นิยมในปัจจุบันมีกี่แบบ
ก.  3  แบบ
ข.  1  แบบ
ค.  2  แบบ
ง.  5  แบบ
6.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Adobe  PhotoShop  7.0  ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมีที่ใช้
ก.  ออปชันบาร์
ข.  พาเล็ต
ค.  พาเนล
ง.  ไตเติลบาร์
7.  ทูลบ็อกซ์แบ่งกลุ่มเครื่องมือออกเป็นกี่กลุ่ม
ก.  15  กลุ่ม
ข.  16  กลุ่ม
ค.  17  กลุ่ม
ง.  18  กลุ่ม
8.  ข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรม  Adobe  PhotoShop  7.0 
ก.  การสร้างและแก้ไขปรับแต่งภาพ
ข.  การสร้างงานมัลติมีเดีย
ค.  การสร้างงานแอนิเมชัน
ง.  การสร้างเว็บเพจ
9.  ไฟล์นามสกุลใดที่ใช้เก็บรหัสผลิตภัณฑ์
ก.  .EXE
ข.  .DAT
ค.  .TXT
ง.  .DOC
10.  เครื่องพล็อตเตอร์เหมาะกับงานด้านใด
ก.  ด้านเว็บเพจ
ข.  ด้านวิศวกรรมการออกแบบ
ค.  ด้านภาพศิลป์
ง.  ด้านสิ่งพิมพ์
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม Adobe  PhotoShop  7.0  เบื้องต้น
1.  การกำหนดมุมมองด้วยทลูบ็อกซ์มีกี่แบบ
ก.  1  แบบ
ข.  2  แบบ
ค.  4  แบบ
ง.  3  แบบ
2.  การกำหนดมุมมองด้วยเมนู  View  มีกี่แบบ
ก.  3  แบบ
ข.  4  แบบ
ค.  5  แบบ
ง.  6  แบบ
3.  การแสดง / ซ่อนไม้บรรทัดมีขั้นตอนอย่างไร
ก.  คลิกเลือกที่ View -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Rulers  อีกครั้ง
ข.  คลิกเลือกที่ Viewer -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู Viewer -> Rulers  อีกครั้ง
ค.  คลิกเลือกที่ View -> Rulersth ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Rulers th อีกครั้ง
ง.  คลิกเลือกที่ Viewt -> Rulerst ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู Viewt -> Rulerst  อีกครั้ง
4.  การแสดง / ซ่อนเส้น Gridมีขั้นตอนอย่างไร
ก.  คลิกเลือกที่ View -> Show -> Rulersth ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show ->  Rulers อีกครั้ง
ข.  คลิกเลือกที่ Viewer -> Show -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show ->  Rulers  อีกครั้ง
ค.  คลิกเลือกที่ View -> Showion -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show ->  Rulers  อีกครั้ง
ง.  คลิกเลือกที่ View -> Show -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show ->  Rulers  อีกครั้ง
5.  การจัดเรียงแบบขั้นบันไดมีขั้นตอนอย่างไร
ก.  คลิกที่เมนู  Window -> Document -> Cascade
ข.  คลิกที่เมนู  Windows -> Documen -> Cascade
ค.  คลิกที่เมนู  Windows -> Document -> Cascade
ง.  คลิกที่เมนู  Windows -> Document -> Cascader
6.  การจัดเรียงแบบให้เห็นภาพทุกแฟ้มมีขั้นตอนอย่างไร
ก.  คลิกที่เมนู  Windows -> Document -> Tile
ข.  คลิกที่เมนู  Window -> Document -> Tile
ค.  คลิกที่เมนู  Windows -> Documen -> Tile
ง.  คลิกที่เมนู  Windows -> Documentre -> Tile
7.  Name  ใช้ทำงานอะไร
ก.  ตั้งชื่องาน
ข.  ใช้ตั้งชื่อไฟล์ภาพ
ค.  ตั้งชื่อข้อความ
ง.  ตั้งแฟ้มงาน
8.  Inches  คืออะไร
ก.  พิกเซล
ข.  นิ้ว
ค.  เซนติเมตร
ง.  มิลลิเมตร
9.  Bitmap   คืออะไร
ก.  แบบจุดสี
ข.  แบบขาวดำ
ค.  แบบ  Additive
ง.  แบบใช้กับสิ่งพิมพ์
10.  Transparent  คืออะไร
ก.  พื้นหลังสีขาว
ข.  พื้นหลังที่ตั้งไว้  Backgrond
ค.  พื้นสี
ง.  พื้นหลังโปร่งแสง
บทที่ 4 การสร้าง Selection ภาพกราฟิก และการนำไปใช้
1.  Again  คืออะไร
ก.  การเพิ่มหน้า
ข.  การเริ่มต้น
ค.  เริ่มทำใหม่ก่อนหน้านี้ 1 ครั้ง
ง.  เริ่มต้นงาน
2.  Scale  คืออะไร
ก.  การปรับรูปทรงภาพแบบแนวตั้ง  แนวนอนหรือแนวทแยง
ข.  การปรับแต่งรูป
ค.  การทำรูปภาพ
ง.  การหมุน
3.  Rotate  คืออะไร
ก.  การกลับภาพ
ข.  การเบนภาพ
ค.  การหมุนภาพ
ง.  การเวียนภาพ
4.  Skew  คืออะไร
ก.  การปรับทรงรูป
ข.  การปรับรูปทรงภาพในลักษณะบิดเอน
ค.  การปรับเปลี่ยนรูป
ง.  การแต่งรูป
5. Distort  คืออะไร
ก.  การทำภาพสวย
ข.  การปรับภาพ
ค.  การปรับรูปทรงภาพในลักษณะบิดเบือน
ง.  การปรับเปลี่ยนรูปทรงภาพ
6.  Perspective  คืออะไร
ก.  การเปลี่ยนแปลงภาพ
ข.  การทำภาพให้ดูสวยงาม
ค.  การเปลี่ยนสีภาพ
ง.  การปรับรูปทรงภาพในลักษณะแบบมีมิติคงที่เหมือนจริง
7.  Rotate  1800 คืออะไร
ก.  การวนแบบ  180  องศา
ข.  การหมุนแบบ  180  องศา
ค.  การกลับ  180  องศา
ง.  ไม่มีข้อที่ถูกต้อง
8.  Flip Horizontal  คืออะไร
ก.  การกลับและหมุนของภาพ
ข.  การหมุนเวียน
ค.  การกลับด้านภาพจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย
ง.  การทำงานที่ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
9.  Rotate  900  CM คืออะไร
ก.  การหมุนแบบ 90  องศาไปทางขวา
ข.  การหมุนแบบ 90  องศาไปทางซ้าย
ค.  การหมุนแบบ 90  องศาตามเข็มนาฬิกา
ง.  การหมุนแบบ 90  องศาทวนเข็มนาฬิกา
10.  Flip Vertical  คืออะไร
ก.  การกลับด้านของภาพ
ข.  การกลับด้านขวามาซ้าย
ค.  การหมุนของภาพ
ง.  การกลับด้านภาพจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน
บทที่  5  การสร้างตัวอักษรและข้อความ
1.  Drop   Shadow  คืออะไร
ก.  การสร้างเงา
ข.  การสร้างเงาแบบตกลงพื้น
ค.  การสร้างภาพให้สวยงาม
ง.  การแต่งภาพให้ดูสวย
2.  Inner  Shadow  คืออะไร
ก.  การสร้างแสงเงา
ข.  การสร้างเงาแบบตกลงพื้น
ค.  การสร้างเงาบริเวณพื้นที่ภายใน
ง.  การสร้างภาพด้วยแสงเงา
3.  Outer  Glow   คืออะไร
ก.  การสร้างภาพให้สวยงาม
ข.  การสร้างและปรับเปลี่ยนรูป
ค.  การสร้างขอบแบบฟุ้งกระจาย
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  Bevel  and  Emboss  คืออะไร
ก.  การทำให้วัตถุนูนขึ้น  ด้วยแสงและเงา
ข.  การทำให้ภาพนูน
ค.  การนูนของภาพ
ง.  ไม่มีข้อถูกต้อง
5.  Texture  คืออะไร
ก.  ตัวเติมลวดลายของพื้น
ข.  ตัวเติมรูปภาพ
ค.  ตัวเปลี่ยนรูปภาพ
ง.  ตัวเติมลวดลายให้กับวัตถุ
6.  Satin  คืออะไร
ก.  การสร้างพื้นผิวด้านในของวัตถุมีสีเหลื่อมเป็นเงา
ข.  การสร้างพื้นผิวด้านนอกของวัตถุมีสีเหลื่อมเป็นเงา
ค.  การสร้างพื้นผิวทั้งด้านบนและด้านล่าง
ง.  ไม่มีข้อที่ถูกต้อง
7.  Color  Overlay  คืออะไร
ก.  การแต่งสี
ข.  การพ่นสี
ค.  การเติมสีให้วัตถุ
ง.  ถูกทุกข้อ
8.  Gradient  Overlay  คืออะไร
ก.  การเติมสีแบบไล่เฉดสีให้กับวัตถุ
ข.  การเติมตัวอักษร
ค.  การเปลี่ยนภาพ
ง.  การเทสีของพื้นหลัง
9.  Pattern  Overlay  คืออะไร
ก.  การเติมรูปภาพ
ข.  การเติมลวดลายให้กับวัตถุ
ค.  การแปลงรูปภาพ
ง.  การสร้างภาพให้ดูสวยงาม
10.  Stroke  คืออะไร
ก.  การขีดเส้น
ข.  การลากเส้น
ค.  การดึงเส้น
ง.  การใส่เส้นให้กับวัตถุ
บทที่  6  การใช้เครื่องมือวาดภาพ
1.  เครื่องมือใดใช้สร้างเป็นเส้น  Path
ก. Pen Tool                                                                                        
ข. Freeform  Pen
ค. Add  Anchor  Point                                                    
ง. Convert  Point
2.  ข้อใดความหมายของแองเคอร์
ก. เส้นทางที่ลากเพื่อสร้างรูปทรง                                  
ข. จุดย่อยที่อยู่ตามแนวเส้น  Path
ค. จุดสี่เหลี่ยมล้อมรูปภาพ                                                               
ง. แขนและขาของรูปภาพ
3.  เครื่องมือใดที่ใช้แปลงรูปแบบของเส้นและมุมของเส้น Path
ก. Pen  Tool                                                                       
ข. Freeform Pen
ค. Convert  Point                                                                              
ง. Convert Point
4.  การเคลื่อนย้ายเส้น  Path  ใช้เครื่องมือใด
ก. Move  Tool                                                                   
ข. Move  Path  Tool
ค. Move  Selection  Path  Tool                                    
ง. Path  Selection  Tool
5.  รูปแบบการไล่สีของเครื่องมือ  Gradient  มีกี่รูปแบบ
ก. 3  รูปแบบ                                                                       
ข. 4 รูปแบบ
ค. 5  รูปแบบ                                                                       
ง.  6 รูปแบบ
6.  ตัวเลือกใดที่ใช้กำหนดขนาดของหัวพู่กัน
ก. Brush  Size                                                                    
ข. Master  Diameter
ค. Size                                                                                  
ง. Edit  Size
7.  Auto  Eraser  ในออปชันบาร์ของเครื่องมือ  Pencil  มีหน้าที่อะไร
ก. ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก
ข. การลบแบบอัตโนมัติ
ค. การเปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอเป็นการลบโดยครั้งแรกจะเป็นสี  Foreground  ต่อไปจะสลับเป็นสี
     Background  เพื่อใช้ลบ
ง. การเปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอเป็นการลบโดยครั้งแรกจะเป็นสี  Background  ต่อไปจะสลับเป็นสี 
   Foreground  เพื่อใช้ลบ
8.  การสร้างหัวพู่กันใช้คำสั่งใด
ก. Edit -> Define  Brush                                                
ข. File -> Define Brush
ค. Edit -> Create Brush                                                  
ง. File -> Create Brush
9.  เครื่องมือใดที่ใช้สร้างรูปดาว
ก. Rectangle Tool                                                                             
ข. Ellipse Tool
ค. Polygon  Tool                                                                              
ง. Custom  Tool
10.  เครื่องมือใดในกลุ่ม  Shape  Tool  ไม่ใช้สร้างรูปทรงเลขาคณิต
ก. Rectangle  Tool                                                                            
ข. Ellipse  Tool
ค. Polygon  Tool                                                                              
ง. Custom  Tool
บทที่  7  การปรับแต่งและแก้ไขรูปแบบ
1.  ตัวเลือก  Flow  ในออปชันบาร์มีหน้าที่ใด
ก. กำหนดความเร็วในการระบาย                   
ข. กำหนดความแรงในการระบาย
ค. กำหนดการกระจายของสี                                            
ง. กำหนดลำดับการระบายสี
2.  เครื่องมือใดใช้ปรับภาพให้คมชัดขึ้น
ก. Patch                                                                               
ข. Healing  Brush
ค. Sharpen                                                                          
ง. Shadow
3.   เครื่องมือ  History  Brush  มีหน้าที่คล้ายกับคำสั่งใด
ก. Redo                                                                
ข. Undo
ค. Step  Backward                                                            
ง. Step  Forward
4.  เครื่องมือ  Art  History  Brush  มีหน้าที่ใด
ก. สร้างหัวแปรงแบบศิลป์                                               
ข. ย้อนการทำงานกลับไปแรกเริ่ม
ค. ระบายแบบสีน้ำ                                                            
ง. ระบายสีภาพแบบพู่กัน
5.  คำสั่งใดสร้างภาพแบบสะท้อนจากน้ำ
ก. Reflection                                                      
ข. Turbulence
ค. Warp  Tool                                                    
ง. Shift  Pixels
6.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ  Healing  Brush
ก. แก้ไขจุดบกพร่องของภาพ
ข. ใช้คัดลอกภาพ
ค. ใช้ตัดภาพส่วนที่ต้องการนำไปปิดส่วนที่ไม่ต้องการ
ง. ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ
7.ตัวเลือก  Sampled  ในออปชันบาร์ของเครื่องมือ  Healing  Brush  มีหน้าที่ใด
ก. เลือกสีต้นแบบจาก  Foreground
ข. เลือกสีต้นแบบจากส่วนที่เลือกจากรูปภาพ
ค. กำหนดให้สี  Foreground  ผสมกับสีภาพที่เลือก
ง. ทดลองใช้สีที่เลือก
8.   การเลือกพื้นที่เพื่อปรับแต่งหรือแก้ไขจะต้องกดปุ่มใดที่คีย์บอร์ด
ก. Ctrl                                                                  
ข. Shift
ค.  Alt                                                                  
ง. Tab
9.  ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องมือ  Patch
ก. การคัดลอกส่วนที่ต้องการ
ข. การคัดลอกส่วนที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ
ค. การ Selection  พื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ง. ถูกทุกข้อ
10.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ  Clone Stamp
ก. ใช้ตัดภาพ                                                       
ข. ใช้คัดลอกด้วยคำสั่ง Copy
ค. ใช้สร้างสำเนาภาพแบบรวดเร็ว                 
ง. ใช้คัดลอกภาพ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่  1
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  2
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  3
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  4
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  5
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  6
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  7
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.