หน่วยที่ 5 การสร้างตัวอักษรและข้อความ

แนวคิด
                การสร้างตัวอักษรและข้อความ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างงานกราฟิก เพราะบางครั้งการสื่อสารที่ดีจำเป็นจะต้องบอกเป็นข้อความเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจอย่างถูกต้อง  ซึ่งการสร้างตัวอักษรและข้อความในโปรแกรม  Adobe  PhotoShop 7.0  มีหลายรูปแบบ เช่น แบบ  Horizontal Type, Vertical Type, Horizontal  Type  Mask และแบบ  Vertical Type Mask  ซึ่งรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาประยุกต์สร้างเป็นข้อความกราฟิกได้หลายรูปแบบ  ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นงานมีความกลมกลืนระหว่างข้อความกับภาพกราฟิกเป็นอย่างดี

บทนำ
                ปัจจุบันการสร้างงานกราฟิกจะนำตัวอักษรหรือข้อความมาประกอบกัน เพื่อสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  เช่น การทำโปสเตอร์โฆษณาสินค้าที่ติดอยู่ตามร้านค้าหรือตามรถโดยสารโปรแกรม  Adobe PhotoShop 7.0  จึงมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างตัวอักษรหรือข้อความ  ซึ่งสามารถใช้งานง่ายและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อสร้างข้อความกราฟิกให้เข้ากับชิ้นงานได้เป็นอย่างดี

การใช้เครื่องมือ  Text  สร้างตัวอักษร
                กลุ่มของเครื่องมือ  Text  ประกอบด้วย  Horizontal Type, Vertical Type, Horizontal  Type Mask  และ  Vertical  Type Mask  ดังรูป
การใช้  Horizontal  Type  Tool
                การสร้างตัวอักษรโดยใช้  Horizontal Type Tool  จะเป็นการสร้างตัวอักษรแบบธรรมดาทั่วไป            ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
                1.สร้างไฟล์รูปภาพใหม่โดยคลิกที่เมนู  File ->  New  เลือกขนาดของพื้นที่การทำงานตามต้องการ  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  OK
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Horizontal  Type  Tool      จากนั้นนำไปคลิกบนพื้นที่การทำงานแล้วพิมพ์ข้อความลงไป เช่น  คำว่า “กราฟิก”
                    3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความที่ออปชันบาร์  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
พาเล็ต  Character
การใช้  Vertical  Type  Tool
                การสร้างตัวอักษรโดยใช้  Vertical  Type  Tool  จะเป็นการสร้างตัวอักษรแบบแนวตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                1.สร้างไฟล์รูปภาพใหม่โดยคลิกที่เมนู  File ->  New  เลือกขนาดของพื้นที่การทำงานตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  OK
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Vertical  Type  Tool         จากนั้นนำไปคลิกบนพื้นที่การทำงานแล้วพิมพ์ข้อความลงไป  เช่น คำว่า  “Vertical”
                3. ปรับเปลี่ยนออปชันตามต้องการ
การใช้  Horizontal  Type  Mask  Tool
                การสร้างตัวอักษรโดยใช้  Horizontal  Type  Mask  Tool  จะเป็นการสร้างตัวอักษรแบบแนวนอนแต่จะเป็นลักษณะการ  Selection  ข้อความที่พิมพ์ไว้เพื่อให้สามารถเลือกพื้นที่หรือสีของข้อความได้ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
                1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการสร้างเป็นข้อความ
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Horizontal  Type  Mask  Tool       จากนั้นนำไปคลิกบนพื้นที่การทำงานแล้วพิมพ์ข้อความ เช่น  คำว่า  “GRAPHIC”  สังเกตภาพจะจางลง
                3. กดปุ่ม  Alt  ที่คีย์บอร์ดแล้วคลิกที่เครื่องมือ  Move  Tool    เพื่อคัดลอกข้อความ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่ข้อความแล้วลากไปวางบนตำแหน่งที่ต้องการ หรือ
                4. คลิกที่เมนู  Edit ->  Copy  แล้วคลิกตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู  Edit -> Paste
                5. ตกแต่งข้อความให้ดูเด่นขึ้นโดยใส่สีเส้นให้กับข้อความโดยคลิกที่เมนู  Edit -> Stroke  จะปรากฏหน้าต่าง  ดังรูป
                               6. คลิกที่ปุ่ม  OK  จากนั้นกดปุ่ม  Ctrl + D  เพื่อยกเลิกการ  Selection  ข้อความ จะได้ผลลัพธ์ดังรูป
การใช้  Vertical  Type  Mask  Tool
                การสร้างตัวอักษรโดยใช้  Vertical  Type  Mask  Tool  จะคล้ายกับแบบ  Horizontal Type Mask Tool  แตกต่างที่ตัวอักษรเป็นแบบแนวตั้ง  ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
                1.สร้างไฟล์รูปภาพใหม่โดยคลิกที่เมนู  File ->  New  เลือกขนาดพื้นที่การทำงานตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  OK
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Vertical Type Mask Tool         จากนั้นคลิกเมาส์บนพื้นที่การทำงานแล้วพิมพ์ข้อความ เช่น คำว่า “GRAPHIC”

                2. จะปรากฏหน้าต่าง  Layer Style ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
                Drop  Shadow                     การสร้างเงาแบบตกลงพื้น
                Inner  Shadow                    การสร้างเงาบริเวณพื้นที่ภายใน
                Outer  Glow                        การสร้างขอบแบบฟุ้งกระจาย
                Inner  Glow                         การสร้างความฟุ้งกระจายด้านในของวัตถุ
                Bevel and Emboss             การทำให้วัตถุนูนขึ้น ด้วยแสงและเงา ประกอบด้วย
                                Contour                 เป็นตัวปรับแต่งรูปแบบการนูนของวัตถุ
                                Texture                 เป็นตัวเติมลวดลายให้กับวัตถุ
                Satin                                      การสร้างพื้นผิวด้านในของวัตถุมีสีเหลื่อมเป็นเงา
                Color Overlay                     การเติมสีให้วัตถุ
                Gradient  Overlay              การเติมสีแบบไล่เฉดสีให้กับวัตถุ
                Pattern  Overlay                 การเติมลวดลายให้กับวัตถุ
                Stroke                                    การใส่สีเส้นให้กับวัตถุ
                3. ปรับแต่งสไตล์ของข้อความตามต้องการ  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  OK  จะได้ผลลัพธ์ตามที่เลือกไว้
การสร้างข้อความแบบหลายบรรทัดและการจัดการข้อความ
                การสร้างข้อความแบบหลายบรรทัด จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้กับข้อความก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ขณะพิมพ์ คือ เมื่อพิมพ์จบบรรทัดแล้วจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ และจัดการกับข้อความให้ได้รูปแบบตามต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                1.สร้างไฟล์ใหม่เพื่อใช้สร้างข้อความแบบหลายบรรทัด
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Horizontal  Type  Tool    จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่มุมบนซ้ายของพื้นที่การทำงาน จากนั้นลากเฉียงมาด้านขวาในตำแหน่งจุดสิ้นสุดของพื้นที่การทำงาน เพื่อกำหนดพื้นที่ของข้อความ
                3. คลิกเมาส์ในตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการ


               3. คลิกที่เครื่องมือ   Paint Bucket Tool จากนั้นเทสีลงที่ข้อความโดยการคลิกเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้งที่ข้อความ
                4. กดปุ่ม Ctrl + D  เพื่อยกเลิกการ  Selection  จะสังเกตได้ว่าข้อความที่สร้างขึ้นจะมีสีเฉพาะเส้นขอบเนื่องจากการ  Selection  เพื่อสร้างข้อความจะ Selection  ในลักษณะเส้นขอบเท่านั้น
การตกแต่งข้อความแบบ  Type  Layer
                การตกแต่งข้อความให้สวยงามน่าสนใจนั้น สามารถทำได้หลายวิธี โดยประยุกต์จากคำสั่งต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
                การตกแต่งด้วยโมเดล
                1.เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการสร้างเป็นฉากหลังตัวอักษร
                2. คลิกที่เครื่องมือ  Horizontal  Type  Tool          จากนั้นนำไปคลิกบนพื้นที่การทำงาน แล้วพิมพ์ข้อความลงไป เช่น คำว่า  “COMPUTER”
3. คลิกที่  Layer  COMPUTER  จากนั้นเลือกโมเดลที่ต้องการ ในพาเล็ต  Leyer  เช่น  เลือกโมเดล  Color  Burn  ตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น
การตกแต่งด้วย  Blending  Options
                จากตัวอย่างการตกแต่งด้วยโมเดล  ต่อไปจะตกแต่งด้วย  Blending Options  โดยจะใช้ข้อความเดิม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.คลิกที่ปุ่ม  Add a Layer  Style    ในพาเล็ต  Layer  จะปรากฏคำสั่งต่าง ๆ ให้คลิกที่คำสั่ง  Blending  Options
                3. คลิกเมาส์ในตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
4. คลิกที่พาเล็ต  Paragraph  ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5. คลิกที่เครื่องมือ  Move Tool  เพื่อจบการทำงาน