แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่  1  ความรู้เบ้องต้นเกี้ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
1.  ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.กราฟิก                                                                              
ข. กราฟฟิก
ค. กราฟิกส์                                                                          
ง. กราฟฟิกส์
2.  Graphic  มาจากภาษาใด
ก.ภาษาอังกฤษ                    
ข. ภาษาโรมัน
ค. ภาษาฝรั่งเศส                                                 
ง. ภาษากรีก
3.  ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท                                                       
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท                                                       
ง. 5 ประเภท
4.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ  Raster
ก. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ
ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ  จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
ค. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
ง. ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี  RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ  Vector
ก.ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ
ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
ค. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
ง. ภาพเกิดจากยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี  RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ
6.  ระบบสีที่ใช้กับกราฟิกทั่วไปมีกี่ระบบ
ก. 2 ระบบ                                                                           
ข. 3 ระบบ
ค. 4 ระบบ                                                                           
ง. 5 ระบบ
7.  สีในโมเดล  RGB  สามารถสร้างสีได้กี่สี
ก. 14 ล้านสี                                                                         
ข. 16.5  ล้านสี
ค. 16.7 ล้านสี                                                     
ง. 17.6 ล้านสี
8.   โมเดลสีระบบใดที่เหมาะกับงานพิมพ์
ก. RGB                                                                
ข.  CMYK
ค.  HSB                                                                               
ง.  LAB
9.  การกำหนดความละเอียดของภาพที่ใช้ทั่วไปควรกำหนดกี่พิกเซล
ก. 72-75  พิกเซล                                                               
ข.  100-150  พิกเซล
ค. 150-300  พิกเซล                                                          
ง.  300-350  พิกเซล
10.  แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ
ก. .Tiff                                                                 
ข. .Gif
ค.  .Jpg                                                                 
ง.  ถูกทั้ง    และ 
บทที่  2  การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Raster
1.  ข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรม  Adobe  PhotoShop 7.0
ก.การสร้างและแก้ไขปรับแต่งภาพ                
ข. การสร้างงานมัลติมีเดีย
ค. การสร้างงานแอนิแมชัน                                             
ง. การสร้างเว็บเพจ
2.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม  Adobe PhotoShop 7.0 ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่ใช้
ก. ออปชันบาร์                                                    
ข. พาเล็ต
ค. พาเนล                                                                             
ง. ไตเติลบาร์
3.  เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้พิมพ์สำเนาได้
ก. แบบ  Ink-jet                                                  
ข. แบบ  dot  matrix
ค. แบบ  Laser                                    
ง.  ใช้ได้ทุกแบบ
4.  เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้หลักการยิงแสง
ก. แบบ  Ink-jet                                                  
ข. แบบ  dot  matrix
ค. แบบ  Laser                                    
ง.  แบบ Photo
5.  เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้หลักการพ่นหมึก
ก. แบบ  Ink-jet                                                  
ข. แบบ  dot  matrix
ค. แบบ  Laser                                                    
ง.  ถูกทุกข้อ
6.  เครื่องพล็อตเตอร์เหมาะกับงานด้านใด
ก. ด้านเว็บเพจ                                                    
ข. ด้านวิศวกรรมการออกแบบ
ค. ด้านภาพศิลป์                                                 
ง. ด้านสิ่งพิมพ์
7.  ไฟล์นามสกุลใดที่ใช้เก็บรหัสผลิตภัณฑ์
ก. .EXE                                                                               
ข. .DAT
ค. .TXT                                                                               
ง. .DOC
8.  ไฟล์ใดที่ใช้ติดตั้งโปรแกรม  Adobe PhotoShop 7.0
ก. Setup.inf                                                                        
ข. Setup.exe
ค. Setup.txt                                                                         
ง. Install.inx
9.  การติดตั้งฟอนต์ไทยจะต้องคัดลอกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ใด
ก. Common Files                                                              
ข. Adobe
ค. Program File                                                 
ง. Font
10.  ทูลบ็อกซ์แบ่งกลุ่มเครื่องมือออกเป็นกี่กลุ่ม
ก.  15 กลุ่ม                                                                          
ข.  16 กลุ่ม
ค. 17  กลุ่ม                                                                          
ง.  189  กลุ่ม
บทที่  3  การใช้โปรแกรม Adobe  PhotoShop  7.0  เบื้องต้น
1.  การกำหนดมุมมองแบบทูลบ็อกซ์มีกี่แบบ
ก. 2 แบบ                                                                             
ข. 3 แบบ
ค.  4  แบบ                                                                           
ง.  5 แบบ
2.  การกำหนดมุมมองแบบ  Full  Screen  Mode  With  Menu  bar  หมายถึง
ก. การแสดงหน้าจอแบบมาตรฐานปกติ
ข. การแสดงแบบเต็มหน้าจอโดยมีแถบไตเติลบาร์ของโปรแกรมและรูปภาพ
ค. การแสดงแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีแถบไตเติลบาร์ของโปรแกรมและรูปภาพ
ง. การแสดงแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีไตเติลบาร์และเมนูบาร์ พื้นที่บริเวณรอบนอกเป็นสีดำ
3.  การกำหนดมุมมองแบบ  Full  Screen  Mode หมายถึง
ก. การแสดงหน้าจอแบบมาตรฐานปกติ
ข. การแสดงแบบเต็มหน้าจอโดยมีแถบไตเติลบาร์ของโปรแกรมและรูปภาพ
ค. การแสดงแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีแถบไตเติลบาร์ของโปรแกรมและรูปภาพ
ง. การแสดงแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีไตเติลบาร์และเมนูบาร์ พื้นที่บริเวณรอบนอกเป็นสีดำ
4.  การจัดเรียงไฟล์รูปภาพมีกี่แบบ
ก. 2 แบบ                                                                             
ข. 3 แบบ
ค. 4 แบบ                                                             
ง. 5 แบบ
5.  คำสั่งใดใช้เปิดไฟล์รูปภาพแบบรวดเร็วโดยแสดงชื่อไฟล์รูปภาพที่เคยเปิดก่อหน้า 10 ไฟล์
ก. Open  Recent                                                
 ข. Open
ค. File Browse                                                   
ง. Open  Fast
6.  คำสั่งใดใช้เปิดไฟล์รูปภาพโดยแสดงรูปภาพทั้งหมดในโฟล์เดอร์ที่เลือก
ก. Open  Recent                                                
ข. Open
ค. File Browse                                                   
ง. Open  Fast
7.  มุมมองในหน้าต่าง Save for Web  มีกี่มุมมอง
ก. 3 มุมมอง                                                        
ข. 4 มุมมอง
ค. 5 มุมมอง                                                        
ง. 6 มุมมอง
8.  คำสั่งใดที่ใช้สร้างอัลบั้มภาพบนเว็บเพจ
ก. File -> Automatic -> Web Photo Gallery
ข. File -> Automation -> Web Photo Gallery
ค. File -> Auto -> Web Photo Gallery
ง. File -> Automate -> Web Photo Gallery

9.  คำสั่งใดที่ใช้พิมพ์รูปภาพออกทางเครื่องพิมพ์แบบสติกเกอร์
ก. File -> Automatic -> Print With Sticker
ข. File ->  Automatic -> Photo Sticker
ค. File -> Auto -> Photo Package
ง. File -> Automate -> Picture Package
10.  ข้อใดใช้เลือกรูปแบบของการพิมพ์แบบสติกเกอร์
ก. Layout                                                                            
ข. Format
ค. Document                                                      
ง. Style Picture
บทที่  4  การสร้าง Selection ภาพกราฟิก และการนำไปใช้
1.  พาเล็ต  Layer  มีหน้าที่อย่างไร
ก. ช่วยในการแก้ไขรูปภาพ                                                              
ข. ใช้จัดเรียงรูปภาพ
ค. ลำดับขั้นตอนการทำงาน                                                             
ง. เป็นเครื่องมือช่วยในการตกแต่งรูปภาพ
2.  การ Selection  ภาพหมายถึง
ก. การเลือกพื้นที่ที่ต้องการจากรูปภาพ
ข. การระบุตำแหน่งของรูปภาพ
ค. การปรับรูปทรงของรูปภาพ
ง. การจัดการเพื่อคัดลอกรูปภาพ
3.  Rectangular  Marquee Tool  เป็นเครื่องมือ  Selection  ภาพแบบใด
ก. แบบสี่เหลี่ยม                                                                 
ข. แบบวงกลม
ค. แบบอิสระ                                                                      
ง. แบบตามสี
4.  Elliptical  Marquee Tool  เป็นเครื่องมือ  Selection  ภาพแบบใด
ก. แบบสี่เหลี่ยม                                                                 
ข. แบบวงกลม
ค. แบบอิสระ                                                                      
ง. แบบตามสี
5.  Lasso  Tool  เป็นเครื่องมือ  Selection  ภาพแบบใด
ก. แบบสี่เหลี่ยม                                                                 
ข. แบบวงกลม
ค. แบบอิสระ                                                                      
ง. แบบตามสี
6.  คำสั่งใดที่ใช้แยกภาพออกจากพื้นหลัง
ก. Extract                                                                            
ข. Cut
ค. Erase                                                                                               
ง. Clear
7.  เครื่องมือใดที่ใช้ปรับเส้นขอบของภาพให้คมชัด
ก.  Edge  Touchup                                                                           
ข.  Eraser
ค. Cleanup                                                                          
ง.  Edge  Highlighter
8.  การคัดลอกรูปภาพใช้คำสั่งใด
ก. Flie -> copy                                                                  
ข. Edit -> Copy
ค. กดปุ่ม  Alt + Move Tool                                                           
ง. ถูกทั้งข้อ  ก และ ค
9.  คำสั่งใดที่ใช้ย่อขยายรูปภาพ
ก. Edit ->  Free Transform                                                            
ข. Edit -> Transform
ค. กดปุ่ม  Ctrl + T                                                                            
ง. ถูกทั้ง  ก และ ค
10.  คำสั่งใดทำให้ภาพกลับจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน
ก. Rotate                                                                                              
ข. Flip  Horizontal
ค. Flip  Vertical                                                
ง. Perspective
บทที่  5  การสร้างตัวอักษรและข้อความ
1.  Horizontal  Type  Tool  คือ
ก.การสร้างตัวอักษรปกติ                                                  
ข. การสร้างตัวอักษรในแนวนอนปกติ
ค. การสร้างตัวอักษรแนวปกติ                                         
ง. การสร้างตัวอักษรแบบ  Seletion
2.  Vertical Type Tool คือ
ก. การสร้างตัวอักษรปกติ                                                 
ข. การสร้างตัวอักษรในแนวนอนปกติ
ค. การสร้างตัวอักษรแนวตั้งปกติ                                    
ง. การสร้างตัวอักษรแบบ Selection
3.  Horizontal  Type  Mask  Tool
ก. การสร้างตัวอักษรปกติ                                                 
ข. การสร้างตัวอักษรในแนวนอนปกติ
ค. การสร้างตัวอักษรแนวตั้งปกติ                                    
ง. การสร้างตัวอักษรแบบ  Selection
4.  การใส่สไตล์แบบสร้างเงาให้ตกลงพื้น คือข้อใด
  ก. Drop Shadow                                                                             
ข.  Inner  Shadow
ค. Outer  Glow                                                                  
ง. Inner Glow
5.  การใส่สไตล์แบบสร้างเงาบริเวณพื้นที่ภายในของวัตถุคือ ข้อใด
ก. Drop Shadow                                                                
ข.  Inner  Shadow
ค. Outer  Glow                                                                  
ง. Inner Glow
6.  การใส่สไตล์แบบสร้างขอบวัตถุให้ฟุ้งกระจายคือ ข้อใด
ก. Drop Shadow                                                                
ข.  Inner  Shadow
ค. Outer  Glow                                                                  
ง. Inner Glow
7.  คำสั่งใดที่ใช้ใส่สีเส้นให้กับข้อความที่  Selection
ก. Edit -> Stroke                                                                              
ข. File ->  Stroke
ค. Edit -> Line                                                                  
ง. File -> Line
8. Color  Overlay  คืออะไร
ก. การแต่งสี
ข. การพ่นสี
ค. การเติมสีให้วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
9. Gradient  Overlay  คืออะไร
ก.การเติมสีแบบไล่เฉดสีให้กับวัตถุ
ข.การเติมตัวอักษร
ค.การเปลี่ยนภาพ
ง.การเทสีของพื้นหลัง
10.Pattern  Overlay  คืออะไร
ก.การเติมรูปภาพ
ข.การเติมลวดลายให้กับวัตถุ
ค.การแปลงรูปภาพ
ง.การสร้างภาพให้ดูสวยงาม
บทที่  6  การใช้เครื่องมือวาดภาพ
1.  ตัวเลือกใดที่ใช้กำหนดขนาดของหัวพู่กัน
ก. Brush  Size                                                                    
ข. Master  Diameter
ค. Size                                                                                  
ง. Edit  Size
2.  Auto  Eraser  ในออปชันบาร์ของเครื่องมือ  Pencil  มีหน้าที่อะไร
ก. ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก
ข. การลบแบบอัตโนมัติ
ค. การเปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอเป็นการลบโดยครั้งแรกจะเป็นสี  Foreground  ต่อไปจะสลับเป็นสี
     Background  เพื่อใช้ลบ
ง. การเปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอเป็นการลบโดยครั้งแรกจะเป็นสี  Background  ต่อไปจะสลับเป็นสี 
   Foreground  เพื่อใช้ลบ
3.  การสร้างหัวพู่กันใช้คำสั่งใด
ก. Edit -> Define  Brush                                                
ข. File -> Define Brush
ค. Edit -> Create Brush                                                  
ง. File -> Create Brush
4.  เครื่องมือใดที่ใช้สร้างรูปดาว
ก. Rectangle Tool                                                                             
ข. Ellipse Tool
ค. Polygon  Tool                                                                              
ง. Custom  Tool
5.  เครื่องมือใดในกลุ่ม  Shape  Tool  ไม่ใช้สร้างรูปทรงเลขาคณิต
ก. Rectangle  Tool                                                                            
ข. Ellipse  Tool
ค. Polygon  Tool                                                                              
ง. Custom  Tool
6.  เครื่องมือใดใช้สร้างเป็นเส้น  Path
ก. Pen Tool                                                                                        
ข. Freeform  Pen
ค. Add  Anchor  Point                                                    
ง. Convert  Point
7.  ข้อใดความหมายของแองเคอร์
ก. เส้นทางที่ลากเพื่อสร้างรูปทรง                                  
ข. จุดย่อยที่อยู่ตามแนวเส้น  Path
ค. จุดสี่เหลี่ยมล้อมรูปภาพ                                                               
ง. แขนและขาของรูปภาพ
8.  เครื่องมือใดที่ใช้แปลงรูปแบบของเส้นและมุมของเส้น Path
ก. Pen  Tool                                                                       
ข. Freeform Pen
ค. Convert  Point                                                                              
ง. Convert Point
9.  การเคลื่อนย้ายเส้น  Path  ใช้เครื่องมือใด
ก. Move  Tool                                                                   
ข. Move  Path  Tool
ค. Move  Selection  Path  Tool                                    
ง. Path  Selection  Tool
10.  รูปแบบการไล่สีของเครื่องมือ  Gradient  มีกี่รูปแบบ
ก. 3  รูปแบบ                                                                       
ข. 4 รูปแบบ
ค. 5  รูปแบบ                                                                       
ง.  6 รูปแบบ
บทที่  7  การปรับแต่งและแก้ไขรูปแบบ
1.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ  Healing  Brush
ก. แก้ไขจุดบกพร่องของภาพ
ข. ใช้คัดลอกภาพ
ค. ใช้ตัดภาพส่วนที่ต้องการนำไปปิดส่วนที่ไม่ต้องการ
ง. ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ
2.ตัวเลือก  Sampled  ในออปชันบาร์ของเครื่องมือ  Healing  Brush  มีหน้าที่ใด
ก. เลือกสีต้นแบบจาก  Foreground
ข. เลือกสีต้นแบบจากส่วนที่เลือกจากรูปภาพ
ค. กำหนดให้สี  Foreground  ผสมกับสีภาพที่เลือก
ง. ทดลองใช้สีที่เลือก
3.   การเลือกพื้นที่เพื่อปรับแต่งหรือแก้ไขจะต้องกดปุ่มใดที่คีย์บอร์ด
ก. Ctrl                                                                  
ข. Shift
ค.  Alt                                                                  
ง. Tab
4.  ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องมือ  Patch
ก. การคัดลอกส่วนที่ต้องการ
ข. การคัดลอกส่วนที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ
ค. การ Selection  พื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ง. ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ  Clone Stamp
ก. ใช้ตัดภาพ                                                       
ข. ใช้คัดลอกด้วยคำสั่ง Copy
ค. ใช้สร้างสำเนาภาพแบบรวดเร็ว                 
ง. ใช้คัดลอกภาพ
6.  ตัวเลือก  Flow  ในออปชันบาร์มีหน้าที่ใด
ก. กำหนดความเร็วในการระบาย                   
ข. กำหนดความแรงในการระบาย
ค. กำหนดการกระจายของสี                                            
ง. กำหนดลำดับการระบายสี
7.  เครื่องมือใดใช้ปรับภาพให้คมชัดขึ้น
ก. Patch                                                                               
ข. Healing  Brush
ค. Sharpen                                                                          
ง. Shadow
8.   เครื่องมือ  History  Brush  มีหน้าที่คล้ายกับคำสั่งใด
ก. Redo                                                                
ข. Undo
ค. Step  Backward                                                            
ง. Step  Forward
9.  เครื่องมือ  Art  History  Brush  มีหน้าที่ใด
ก. สร้างหัวแปรงแบบศิลป์                                               
ข. ย้อนการทำงานกลับไปแรกเริ่ม
ค. ระบายแบบสีน้ำ                                                            
ง. ระบายสีภาพแบบพู่กัน
10.  คำสั่งใดสร้างภาพแบบสะท้อนจากน้ำ
ก. Reflection                                                      
ข. Turbulence
ค. Warp  Tool                                                    
ง. Shift  Pixels

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
บทที่  1
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  2
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  3
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  4
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  5
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  6
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.
บทที่  7
1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.